InspraakMedezeggenschap
`
HomeMedezeggenschap

Iedereen denkt mee!

Op Het Rhedens zijn taken en bevoegdheden geregeld in de medezeggenschapsreglementen. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G)MR richt zich met name op het meerjarenbeleid van de school en de kaders binnen welke het locatiebeleid plaats moet vinden. De (G)MR heeft inspraak op alle beleidsterreinen, zoals onderwijs, leerlingenbegeleiding, financiën, personeelsbeleid, organisatie en huisvesting.

Ouder- en leerlingenraad  
Deze richt zich vooral op locatieaangelegenheden, maar levert ook een bijdrage aan het algemene schoolbeleid door leden voor te dragen voor de MR en door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de locatiedirecteur en aan andere geledingen binnen de locatie. De hoofdterreinen zijn onderwijs, leerlingenondersteuning, organisatie en schoolactiviteiten. In de ouder- en leerlingenraad hebben ook vertegenwoordigers uit de klankbordgroep zitting.

Ouder- en leerlingenklankbordgroep
De klankbordgroep houdt zich met name bezig met het dagelijkse leven van de leerlingen binnen de afdeling. De groep richt zich op onderwijs, leerlingbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de afdelingsleider en de vertegenwoordiger in de ouderraad.

In principe komen de overlegorganen in analogie met de MR zes keer per jaar bijeen. Agenda’s en verslagen worden per e-mail verspreid door de schooladministratie. 

353