Het RhedensSchoolkosten
`
HomeSchoolkosten

Schoolkosten Het Rhedens

Als uw kind naar de basis- of middelbare school gaat, krijgt u te maken met verschillende kosten voor het onderwijs. Welke kosten zijn er eigenlijk allemaal als uw kind naar school gaat? Wie betaalt welke rekening? En wat zijn de regels? Hieronder leggen we dat graag uit. 

De overheid neemt de meeste kosten voor de opleiding van kinderen in het voortgezet onderwijs voor haar rekening. Maar niet alle. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betaalt van de vier soorten schoolkosten alleen de kosten voor lesmateriaal. De andere kosten dus niet.

Er zijn vier categorieën schoolkosten. 

Categorie 1 lesmateriaal
De verplichte leermiddelen (leer- en werkboeken, zowel digitaal als folio) voor Het Rhedens Dieren, Het Rhedens Rozendaal en de pro/vmbo klas van Het Rhedens De Tender, worden verzorgd door OsingadeJong. 

Enkele weken voor de start van de zomervakantie ontvangen leerlingen en ouders per email de uitnodiging om te bestellen. Via Magister kunnen leerlingen rechtstreeks inloggen op mijnleermiddelen.nl. Dit is een eigen, beveiligde omgeving, waar je bestellingen kunt volgen en vragen kunt stellen.

Bestellingen vóór de zomervakantie worden gegarandeerd op tijd geleverd. Aan op deze wijze bestelde verplichte leermiddelen zijn voor leerlingen geen kosten verbonden. Ouders en leerlingen kunnen voor eigen rekening bij OsingadeJong ook niet-verplichte leermaterialen aanschaffen. Als er vragen zijn tijdens het bestelproces, dan is OsingadeJong gedurende werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar op 0515-580081 (voor leerlingen optie 1) en per email via leerlingen@osingadejong.nl.  

Leermiddelen worden in de laatste twee weken van de zomervakantie afgeleverd op het huisadres van de leerling. Leerlingen krijgen een track & trace-id toegestuurd, waarmee zij het pakket eenvoudig kunnen volgen. Leerlingen worden gevraagd de ontvangen leermiddelen direct te controleren en bij foutieve leveringen contact op te nemen met OsingadeJong.

Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de ontvangen leermiddelen. Huurboeken moeten aan het eind van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. Bij schade aan de huurboeken wordt aan de leerling een schadebedrag in rekening gebracht op basis van de waarde van de huurboeken op dat moment. Het inlevermoment wordt aan het eind van het schooljaar, na afstemming met OsingadeJong, bekendgemaakt.

Leermiddelen die gedurende het schooljaar verloren gaan, moeten opnieuw worden besteld. Deze bestelling wordt door het bestuursbureau gedaan bij OsingadeJong. De kosten van het nieuwe leermiddel wordt in rekening gebracht bij de leerling. De rekening dient binnen een week te worden betaald.

De contactpersoon op het bestuursbureau voor lesmateriaal is mevrouw E. Masselink. Zij is via de mail te bereiken op leermiddelen@hetrhedens.nl.

Categorie 2 persoonsgebonden materiaal
Dit zijn persoonsgebonden spullen die meerdere leerjaren en/of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden. Denk daarbij aan een atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, schriften, pennen, gereedschap, werkkleding en sportkleding. Deze komen voor rekening van de ouders. Leerlingen ontvangen van de school tijdig een overzicht met materialen en werkkleding die voor een leerjaar moet worden aangeschaft.

Het Rhedens De Tender heeft sinds schooljaar 2021-2022 een regeling voor de aanschaf en het gebruik van werkkleding voor specifieke vakken. Deze materialen worden door de school ingekocht en aan de ouders gefactureerd. Indien de leerling beschikt over een Gelrepas, dan kunnen de kosten voor werkkleding daar ook mee worden betaald.

De Gelrepas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Tijdens de gymnastieklessen (binnen, in de gymzalen) is elke leerling verplicht schoenen met lichtgekleurde zolen te dragen. Deze schoenen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Deze regel is ingesteld vanwege hygiënische redenen en om beschadiging van de kostbare vloeren in de gymzalen te voorkomen.

Categorie 3 elektronische gegevensdragers (Chromebook)
Leerlingen van Het Rhedens maken gebruik van Chromebooks. Deze worden door de school aan leerlingen verhuurd of per dag uitgeleend. Het Rhedens kiest voor deze constructie vanwege uniformiteit, uitstekende garantievoorwaarden en een zeer lage huurprijs van € 65 per jaar, inclusief onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst. Deze kosten worden als volgt in rekening gebracht: in het eerste jaar betaalt u een borg van € 65 plus de eerste termijn van € 65. In de jaren daarna betaalt u ook € 65 per jaar. In het examenjaar betaalt u niets: deze termijn wordt verrekend met de borg.

Mocht in de gehele huurperiode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaalt u € 65 eigen risico per gebeurtenis als de schade is ontstaan door eigen schuld. De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer zijn Chromebook is gerepareerd.

Categorie 4 extra activiteiten buiten het reguliere schoolprogramma

  • Het Rhedens vindt het belangrijk dat naast het reguliere onderwijsprogramma extra activiteiten voor leerlingen worden georganiseerd en extra voorzieningen worden gerealiseerd, die een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Deze worden niet bekostigd. Aan ouders/verzorgers van Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage per leerling gevraagd. De activiteiten en de gevraagde bijdragen kunt u vinden in publicaties (ouderbijdrage 2023-2024 categorie 4 schoolkosten Het Rhedens Dieren/Rozendaal): klik hier. Het niet voldoen van deze vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan deze extra activiteiten die worden georganiseerd. Wel kan Het Rhedens bij onvoldoende vrijwillige bijdragen besluiten de extra activiteiten anders vorm te geven of, in uiterste gevallen, niet door te laten gaan.
  • Het Rhedens De Tender vraagt geen vrijwillige bijdrage aan ouders. Zij zet de baten die Het Rhedens De Tender ontvangt van derden voor de uitgevoerde praktijk werkzaamheden door leerlingen hiervoor in. En brengt de werkkleding van leerlingen wel bij ouders in rekening.
  • De organisatie van en de bestedingen uit de ouderbijdrage vinden plaats in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. In deze raad zijn ook ouders vertegenwoordigd. Zij verlenen jaarlijks instemming aan de begroting voor het nieuwe schooljaar en controleren de verantwoording van de uitgaven in het vorige schooljaar. De hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op de website.
  • Ouders hebben aangegeven dat zij graag gebruik willen maken van een spaarsysteem voor reizen. Het Rhedens heeft daarom de mogelijkheid tot sparen geïntroduceerd. Deelname staat open voor alle leerlingen van Het Rhedens.
    Het jaarlijkse spaarbedrag bedraagt 3 * € 50 per schooljaar. Het spaarsaldo is ten allen tijde door ouders weer opvraagbaar.

WIS Collect
Voor het versturen van betaalverzoeken aan ouders maakt Het Rhedens gebruik van het programma WIS Collect. Hiermee kunnen we ouders op verschillende manieren bedragen in rekening brengen, die recht doen aan het karakter van de categorie schoolkosten. Per email ontvangen ouders een betaalverzoek, die eenvoudig via de link betaald kunnen worden door middel van iDeal. Ouders hebben altijd online een overzicht van alle betaalverzoeken en betaalde bedragen. Bij vragen over betaalverzoeken, kan per email contact op worden genomen via financien@hetrhedens.nl.

Tegemoetkoming scholieren
Als een leerling 18 jaar wordt en ingeschreven staat in het voortgezet onderwijs, hebben zijn/haar ouders geen recht meer op kinderbijslag. Om de leerling tegemoet te komen, kan hij/zij zelf een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit is een gift zolang de leerling van 18 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs is ingeschreven.

Informatie en aanvraag hiervoor kunt u vinden op de website van de rijksoverheid: klik hier.

Tegemoetkoming indirecte schoolkosten/Stichting Leergeld/Kindpakket
Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, calculator of rugzak. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief.

De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend. U kunt hierover informatie vinden via de algemene site van Stichting Leergeld: klik hier.
Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl

Website Stichting Leergeld Arnhem, Renkum en Rheden: klik hier.
Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl

Website Stichting Leergeld De Liemers: klik hier
Contactgegeven: 0316 764 000 | info@leergelddeliemers.nl

Website Stichting Leergeld Zutphen: klik hier.
Alleen voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen.
Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl

 

De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het project ‘Iedereen doet mee in Brummen’. Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente Brummen: klik hier.
Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl

De gemeente Rheden biedt ook financiële hulp middels het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. In dit pakket zit onder meer vergoeding voor een laptop. Voor meer informatie: klik hier.

 

Leren, ontplooien, samenleven

Het Rhedens wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming. Alleen je diploma halen vinden we niet genoeg. We willen dat je je talenten maximaal ontplooit en dat je je ontwikkelt tot een betrokken, sociale en zelfbewuste deelnemer aan de samenleving. Daarom is ons motto ‘leren, ontplooien, samenleven’.

Meer informatie

Meer weten over hoe wij bijvoorbeeld omgaan met social media of pesten? Ga dan naar onze pagina met publicaties.

Publicaties
464