Het Rhedens RozendaalVeelgestelde vragen
`
HomeHet Rhedens RozendaalVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De school ligt op een mooie plek en is gevestigd in een prachtig gebouw, met een bijzondere aula, moderne lokalen en een grote mediatheek. Het Rhedens Rozendaal is een relatief kleine school, waar je mening telt en waar je oprechte aandacht krijgt. De leerlingen praten mee over ons onderwijs, dit gebeurt op studiedagen, in de leerlingklankbordgroepen en ook in de leerlingenraad. Wij geven leerlingen allerlei kansen om hun capaciteiten en talenten zo goed mogelijk te benutten. Daarom bieden wij naast basislessen ook keuze-uren aan. 

Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Wij zijn een havo/atheneum/gymnasium school. Krijg je van de basisschool een havo of vwo advies of een gemengd havo/vwo advies, dan kun je je aanmelden. Op welk niveau een leerling geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van de basisschool, één en ander ondersteund met informatie uit het leerlingvolgsysteem of een onderwijskundig rapport. Bij twijfel nemen wij contact op met de basisschool. Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies van de basisschool kunnen worden aangemeld voor de atheneum-/gymnasiumklas.

  • Aanmelding geschiedt door middel van een door de ouders ingevuld aanmeldingsformulier van Het Rhedens én een door de basisschool opgesteld onderwijskundig rapport. De resultaten van de eindtoets worden later, uiterlijk begin juni, aangeleverd (afhankelijk van de corona-omstandigheden). Op onze website kunt u het aanmeldformulier downloaden.
  • Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte verloopt de aanmeldingsprocedure ook via het SamenWerkingsVerband Zutphen. Het is van belang om deze procedure ruim vóór 16 maart 2021 te starten.
  • Aanmelden bij voorkeur vóór 15 maart 2021. De directie beslist uiteindelijk over de toelating. Zij wordt hierbij geadviseerd door de toelatingscommissie.

De brugklasperiode duurt op Het Rhedens Rozendaal twee jaar. Hierdoor hebben leerlingen de tijd om te wennen aan de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Wij bieden havo/atheneum klassen en atheneum/gymnasiumklassen aan. Gedurende de eerste twee jaar krijgen we in beeld welk vervolg in leerjaar 3 het beste bij een leerling past. Na de tweede klas wordt bepaald of de leerling verder gaat in 3 havo of 3 atheneum. Gymnasiumleerlingen kiezen aan het eind van de derde klas of ze in de bovenbouw verder gaan in het gymnasium.

We hebben dit schooljaar (2020-2021) vijf brugklassen. In leerjaar 1 streven we naar groepen van maximaal 28 leerlingen. In de volgende leerjaren is maximaal 31 leerlingen per klas het streven.

In het huidige schooljaar krijgen de leerlingen de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, klassieke talen (gymnasiumklas), geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, en de nieuwe vakken technologie, filosofie en formeel denken. In de tweede klas komen de vakken natuurkunde en Duits erbij.

In leerjaar 1 worden de vakken technologie, filosofie en formeel denken aangeboden. Het vak technologie bestaat onder andere uit de modules sterrenkunde, ruimtevaart, programmeren en robotica. Bij het vak filosofie komen onder andere onderzoeksvaardigheden en ethische vraagstukken aan de orde. Bij het vak formeel denken leer je redeneren, je leert er ook kritisch te denken en hoe je op verschillende manieren problemen kunt oplossen.

In de havo/atheneum brugklas krijgen de leerlingen zoveel mogelijk op verschillende niveaus les en kijken we daarbij goed naar wat de leerling nodig heeft. In de atheneum/gymnasiumklas krijgen de leerlingen les op vwo-niveau.

Voor sommige kinderen is al heel duidelijk dat ze meer aan kunnen, die leerlingen hebben een enkelvoudig vwo-advies van de basisschool en kunnen geplaatst worden in de atheneum/gymnasiumklas. We willen voor alle leerlingen een rijke leeromgeving bieden. De leerlingen in de atheneum/gymnasiumklas worden gestimuleerd om in sterkere mate zelfstandig te werken. Deze leerlingen werken niet alleen sneller, maar kunnen ook wat betreft verdieping meer aan. De gymnasiumleerlingen krijgen Latijn aangeboden in leerjaar 1 en naast Latijn ook Grieks in leerjaar 2. De atheneumleerlingen in de combiklas volgen geen Latijn in leerjaar 1 en krijgen tijdens de lessen Latijn de lessen Formeel Denken aangeboden.

De kennismakingsmiddag vindt plaats op dinsdag 22 juni 2021 van 13.00 tot 15.00 uur. De nieuwe brugklassers maken dan voor de zomervakantie nog kennis met hun klasgenoten en de mentor. Tijdens de eerste schoolweek is er een introductie met de mentor en juniormentoren. Er vinden allerlei sport- en spelactiviteiten plaats en natuurlijk is er ’s avonds een brugklasfeest!

Leerlingen in de onderbouw hebben elke week mentorles. Er wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen, zoals sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij thema’s als groepsdynamiek (is onze klas een veilige en fijne klas: hoort iedereen erbij?), samenwerken, pesten en mediawijsheid aan de orde komen.

Daarnaast is er aandacht voor studievaardigheden: leerlingen leren welke studie-aanpak bij hen past, hoe je moet plannen, samenvattingen/mindmaps maken, woordjes leren etc. De vakdocenten sluiten hier zoveel mogelijk op aan in hun vaklessen. Er wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Verder voert de mentor ook individuele gesprekken met de leerlingen tijdens het mentor-coachuur. Deze gesprekken gaan onder andere over de voortgang, welbevinden en functioneren van de leerling. Twee keer per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats, waarbij leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling heeft de regie in dit gesprek.

Soms zijn vakdocenten naar een scholing of gebeurt het wel eens dat een docent ziek is. In leerjaar 1 en 2 wordt deze les dan overgenomen door toezichthoudende docenten. Er zijn dus voor deze leerjaren geen tussenuren. De leerlingen werken tijdens de toezichtles verder aan het programma van het betreffende vak of ze werken aan andere vakken. De toezichthoudende docent begeleidt de klas en biedt hulp tijdens het werken aan de vakken.

Gemiddeld is een leerling, naast de basislessen en keuze-uren, zo’n anderhalf uur per dag met schoolwerk bezig. Leerlingen kunnen na de les zelfstandig aan hun schoolwerk werken in de mediatheek.

In de school wordt er vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aangeboden door een huiswerkinstituut. Hier zijn kosten aan verbonden. Via de leerlingenraad kunnen leerlingen extra begeleid worden en bijles krijgen van leerlingen uit de bovenbouw.

  • Elk schooljaar vindt er een activiteitenweek plaats. Er zijn dan geen lessen maar een gevarieerd programma met allerlei activiteiten zoals excursies en projecten over maatschappelijke thema’s.
  • Vanaf leerjaar 2 bieden we Studium Generale aan met onder andere de modules popmuziek, debatteren, digitale beeldbewerking, wiskunde D, DELF Frans, Goethe Duits en Chinese taal en cultuur.
  • In leerjaar 3 maken de leerlingen een driedaagse talenreis naar Frankrijk of Duitsland. De leerlingen verblijven samen met klasgenoten in een gastgezin en overdag wordt een programma aangeboden, waarbij het kennismaken met de taal en cultuur van het land centraal staat. Deze talenreizen vinden plaats in het kader van de internationalisering.
  • De school doet met allerlei teams mee aan diverse (sport)activiteiten zoals: olympiades (biologie, aardrijkskunde en wiskunde), debatten (Model European Parliament).
  • Ook is er veel aandacht voor cultuur en muziek. Zo is er een culturele avond en het Midwinterconcert met muziek voor en door leerlingen.

Het Rhedens Rozendaal biedt keuze-uren aan in de leerjaren 2 tot en met 6. Met de keuze-uren creëren we meer ruimte voor onderwijs op maat. Uitgangspunt is dat leerlingen beter leren als ze zich meer eigenaar voelen van hun eigen leerproces, doordat ze keuzes kunnen maken in hun rooster. De leerling bepaalt een derde van het lesrooster zelf. Extra aandacht voor het ene vak, meer zelfstudie voor een ander vak.

Het doel van onderwijs is leren, in de ruimste zin van het woord, en kennis toepassen. Op Het Rhedens Rozendaal gaan we een stapje verder. We bieden ruimte om samen met anderen buiten de geijkte kaders kritisch te leren denken, onderzoeken, filosoferen, associëren, op ideeën te komen en vragen en antwoorden te formuleren. Door de verschillende opdrachten ontwikkelen leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden die zij ook met elkaar delen. We doen hiermee een beroep op de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze leerlingen. Je wordt uitgedaagd om op andere manieren naar dingen te kijken en zo samen nieuwe kennis en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dat noemen we Kenniscreatie©.
 

Digitalisering en snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering hebben grote invloed op het onderwijs. Hierdoor verandert het leerproces van onze leerlingen; via ICT is er altijd toegang tot verschillende vormen van informatie. Tevens vraagt de maatschappij van het onderwijs om onze leerlingen goed toe te rusten voor het gebruik van ICT.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Het Rhedens Rozendaal, naast de reguliere lesmethodes met boeken, steeds meer digitaal lesmateriaal aanbiedt. Het sluit aan bij ons aanbod van onderwijs op maat, gebaseerd op de individuele behoeften van leerlingen en gericht op talentontwikkeling.

Google for Education is onze elektronische leeromgeving. Met één inlog kunnen leerlingen bij de studiewijzers in de Classroom, digitale opdrachten, digitale agenda, online beeldmateriaal en nog veel meer. Ook werken we met het programma Magister, waarin leerlingen en ouders de schoolvorderingen kunnen volgen.

Onze leerlingen werken in alle leerjaren met een Chromebook, die door ouders via school wordt aangeschaft.

Er is een uitgebreide vraag- en antwoordlijst (FAQ) over de Chromebooks samengesteld, die u kunt raadplegen op onze website.

De ouderbijdrage is ongeveer €110,00. De specificatie staat op onze website, in publicaties.

Tijdens de online open dag op zaterdag 30 januari 2021 kunnen van 09.30 tot 13.30 uur via de Het Rhedens App via LiveChat vragen worden gesteld, die persoonlijk worden beantwoord door onze medewerkers.

Leerlingen uit groep 8 zijn van harte welkom om deel te nemen aan de minilessen op dinsdag 9 en woensdag 10 februari 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven voor de minilessen kan via onze website. 

Ouders en leerlingen kunnen via een persoonlijk online videogesprek nader kennismaken met Het Rhedens Rozendaal. Uiteraard kunnen dan ook vragen worden gesteld over de school.
Om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek, graag van te voren contact opnemen met Monique van Kleef, afdelingsleider onderbouw: kle@hetrhedens.nl

Heb je nog andere vragen?

Monique444x296.jpg
Monique van Kleef
Afdelingsleider onderbouw

We hebben hiernaast de veelgestelde vragen op een rij gezet. Misschien dat je nog meer vragen hebt? Om een afspraak te maken voor een online gesprek of om een vraag te stellen, kun je mij mailen via:

kle@hetrhedens.nl
454