Het Rhedens RozendaalVeelgestelde vragen
`
HomeHet Rhedens RozendaalVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De school ligt op een mooie plek en is gevestigd in een prachtig gebouw, met een ruime, lichte aula, moderne lokalen en een groot Studielab.

Het Rhedens Rozendaal is een relatief kleine school, waar je mening telt en waar je oprechte aandacht krijgt. De leerlingen praten mee over ons onderwijs, dit gebeurt op studiedagen, in de leerlingklankbordgroepen en ook in de leerlingenraad.

Wij geven leerlingen allerlei kansen om hun capaciteiten en talenten zo goed mogelijk te benutten. Daarom bieden wij naast basislessen ook keuze-uren aan.  

Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Wij zijn een havo/atheneum/gymnasium school. Krijg je van de basisschool een havo of vwo advies of een gemengd havo/vwo advies? Dan kun je je aanmelden. Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies van de basisschool kunnen worden aangemeld voor de atheneum-/gymnasiumklas.

Op welk niveau een leerling geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van de basisschool, één en ander ondersteund met informatie uit het leerlingvolgsysteem of een onderwijskundig rapport. Bij twijfel nemen wij contact op met de basisschool.

De brugklasperiode duurt op Het Rhedens Rozendaal twee jaar. Hierdoor hebben leerlingen de tijd om te wennen aan de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Wij bieden in de tweejarige brugklas havo-/atheneumklassen en atheneum-/gymnasiumklassen aan. Gedurende de eerste twee jaar krijgen we in beeld welk vervolg in leerjaar 3 het beste bij een leerling past. Aan het einde van de tweede klas wordt bepaald of de leerling verder gaat in 3 havo of 3 atheneum.

Leerlingen die zich aanmelden voor de atheneum-/gymnasiumklas, kunnen binnen deze klas voor het gymnasium kiezen. De keuze voor het gymnasium wordt bij de aanmelding in leerjaar 1 aangegeven op het aanmeldformulier. Gymnasiumleerlingen blijven tot en met leerjaar 3 in het gymnasium en maken aan het einde van de derde klas hun keuze voor gymnasium in de bovenbouw.

In het huidige schooljaar krijgen de leerlingen in leerjaar 1 de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, de klassieke talen Latijn en Grieks (alleen voor gymnasiumleerlingen), geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, technologie, filosofie en formeel denken. De gymnasiumleerlingen krijgen in plaats van formeel denken de klassieke talen Latijn en Grieks. In de tweede klas komt er voor alle leerlingen natuurkunde en Duits bij.

In leerjaar 1 worden de vakken technologie, filosofie en formeel denken aangeboden. Het vak technologie bestaat onder andere uit de modules sterrenkunde, ruimtevaart, programmeren en robotica. Bij het vak filosofie is er aandacht voor identiteit en komen ethische vraagstukken aan de orde. Bij het vak formeel denken leer je logisch te redeneren. Je leert er ook kritisch te denken en hoe je op verschillende manieren problemen kunt oplossen.

In de havo-/atheneum brugklas krijgen de leerlingen zoveel mogelijk op verschillende niveaus les en kijken we daarbij goed naar wat de leerling nodig heeft. In de atheneum-/gymnasiumklas krijgen de leerlingen les op vwo-niveau.

Voor sommige kinderen is al heel duidelijk dat ze meer aan kunnen. Die leerlingen hebben een enkelvoudig vwo-advies van de basisschool en kunnen geplaatst worden in de atheneum-/gymnasiumklas. We willen voor alle leerlingen een rijke leeromgeving bieden. De leerlingen in de atheneum-/gymnasiumklas worden gestimuleerd om in sterkere mate zelfstandig te werken. Deze leerlingen werken niet alleen sneller, maar kunnen ook wat betreft verdieping meer aan. De gymnasiumleerlingen in de atheneum-/gymnasiumklas krijgen Latijn aangeboden in leerjaar 1 en naast Latijn ook Grieks in leerjaar 2. De atheneumleerlingen in de atheneum-/gymnasiumklas volgen geen Latijn en krijgen in leerjaar 1 tijdens de lessen Latijn de lessen Formeel Denken aangeboden.

De kennismakingsmiddag vindt plaats op dinsdag 20 juni 2023. De nieuwe brugklassers maken dan voor de zomervakantie nog kennis met hun klasgenoten en de mentor. Tijdens de eerste schoolweek zijn er twee introductiedagen met de mentor en juniormentoren. Er vinden allerlei sport- en spelactiviteiten plaats en natuurlijk is er ’s avonds een brugklasfeest!

De leerlingen in de onderbouw hebben elke week mentorles. Er wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen, zoals sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij thema’s als groepsdynamiek (is onze klas een veilige en fijne klas: hoort iedereen erbij?), samenwerken, pesten en mediawijsheid aan de orde komen. We werken met het programma GRIPP, dat ontwikkeld is door de Rijksuniversiteit Groningen, om scholen en mentoren te helpen bij het creëren en behouden van een prettige en veilige (leer)omgeving.

In de mentorles is er ook aandacht voor studievaardigheden en in leerjaar 1 krijgen alle leerlingen naast de mentorles een module studievaardigheden aangeboden, waarbij leerlingen leren welke studieaanpak bij hen past, hoe je moet plannen, samenvattingen/mindmaps maken, woordjes leren etc. De vakdocenten sluiten hier zoveel mogelijk op aan in hun vaklessen. Er wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.

Verder voert de mentor ook individuele gesprekken met de leerlingen tijdens het mentor-coachuur. Deze gesprekken gaan onder andere over de voortgang, het welbevinden en het functioneren van de leerling. Twee keer per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats, waarbij leerling, ouders en mentor aanwezig zijn. De leerling heeft de regie in dit gesprek, dat wordt voorbereid met de mentor en met ouders.

Soms zijn vakdocenten naar een scholing of gebeurt het wel eens dat een docent ziek is. In leerjaar 1 en 2 wordt deze les dan overgenomen door toezichthoudende docenten. Er zijn dus voor deze leerjaren geen tussenuren. 

De leerlingen werken tijdens de toezichtles verder aan het programma van het betreffende vak of ze werken aan andere vakken met behulp van de studieplanner. De toezichthoudende docent begeleidt de klas en biedt hulp tijdens het werken aan de vakken.

Gemiddeld is een leerling zo’n anderhalf uur per dag met huiswerk bezig. Leerlingen kunnen na de les zelfstandig aan hun huiswerk werken in het Studielab, dat elke werkdag tot het einde van de middag open is.

In de school wordt vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aangeboden door een huiswerkinstituut. Hier zijn kosten aan verbonden. Door middel van tutoring kunnen leerlingen extra begeleid worden en bijles krijgen van leerlingen uit de bovenbouw.

  • Elk schooljaar vindt er een activiteitenweek plaats. Er zijn dan geen lessen maar er wordt een gevarieerd educatief programma aangeboden, met allerlei activiteiten zoals excursies en projecten over maatschappelijke thema’s.
  • Vanaf leerjaar 2 bieden we Studium Generale aan, met onder andere de modules Chinees, Cambridge English, Goethe Duits, DELF Frans, popmuziek en digitale beeldbewerking.
  • In leerjaar 3 doen de leerlingen in het buitenland een taalactiviteit voor het vak Frans of het vak Duits, in het kader van afsluiting van de basisvorming. Er wordt een programma aangeboden, waarbij het kennismaken met de taal en cultuur van het land centraal staat.
  • De school doet met allerlei teams mee aan diverse (sport)activiteiten zoals: olympiades (biologie, aardrijkskunde en wiskunde), debatten (Model European Parliament).
  • Ook is er veel aandacht voor cultuur en muziek. Zo is er een culturele avond en het Midwinterconcert met muziek voor en door leerlingen.

Het Rhedens Rozendaal biedt keuze-uren aan in de leerjaren 2 tot en met 6. Met de keuze-uren creëren we meer ruimte voor onderwijs op maat. Uitgangspunt is dat leerlingen beter leren als ze zich meer eigenaar voelen van hun eigen leerproces, doordat ze keuzes kunnen maken in hun rooster. De leerling bepaalt een derde van het lesrooster zelf. Extra aandacht voor het ene vak, meer zelfstudie voor een ander vak.

Het doel van onderwijs is leren, in de ruimste zin van het woord, en kennis toepassen. Op Het Rhedens Rozendaal gaan we een stapje verder. We bieden ruimte om samen met anderen buiten de geijkte kaders kritisch te leren denken, onderzoeken, filosoferen, associëren, op ideeën te komen en vragen en antwoorden te formuleren. Door de verschillende opdrachten ontwikkelen leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden die zij ook met elkaar delen. We doen hiermee een beroep op de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze leerlingen. Je wordt uitgedaagd om op andere manieren naar dingen te kijken en zo samen nieuwe kennis en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Digitalisering en snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering hebben grote invloed op het onderwijs. Hierdoor verandert het leerproces van onze leerlingen; via ICT is er altijd toegang tot verschillende vormen van informatie. Tevens vraagt de maatschappij van het onderwijs om onze leerlingen goed toe te rusten voor het gebruik van ICT.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Het Rhedens Rozendaal, naast de reguliere lesmethodes met boeken, ook digitaal lesmateriaal aanbiedt. Het sluit aan bij ons aanbod van onderwijs op maat, gebaseerd op de individuele behoeften van leerlingen en gericht op talentontwikkeling.

Onze leerlingen werken in alle leerjaren met een Chromebook, die door ouders via school wordt aangeschaft. Er is een uitgebreide vraag- en antwoordlijst over de Chromebooks samengesteld.

Leerlingen en ouders zijn van harte welkom om te komen kijken en nader kennis te maken in een persoonlijk gesprek.

Graag van tevoren contact opnemen met Monique van Kleef, afdelingsleider onderbouw: kle@hetrhedens.nl

Heb je nog andere vragen?

Monique passend.jpg
Monique van Kleef
Afdelingsleider onderbouw

We hebben hiernaast de veelgestelde vragen op een rij gezet. Misschien dat je nog meer vragen hebt? Om een afspraak te maken voor een online gesprek of om een vraag te stellen, kun je mij mailen via:

kle@hetrhedens.nl
454