Recht op goed onderwijsPassend onderwijs
`
HomePassend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs

Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

De Wet passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan: scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden met ondersteuning op maat. Om dat te bereiken, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Samenwerkingsverband Zutphen en omgeving
Het Rhedens maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SWV) Zutphen e.o.. De activiteiten van het samenwerkingsverband zijn gericht op het tot stand brengen van een samenhangend geheel aan voorzieningen om die ondersteuning te bieden, zoals de onderwijssteunpunten op de scholen, het centraal Onderwijs Zorg Centrum en korte lijnen die zij heeft met de betrokken ketenpartners.

Elke school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal aanbod van onderwijsondersteuning. Het profiel voldoet tenminste aan het overeengekomen niveau van basisondersteuning: ondersteuning die in de klas aan alle leerlingen kan worden gegeven.

Ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) zullen onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs gaan vallen. Als minimum ondersteuningsniveau geldt de uitwerking van het profiel Dialoogschool (Het Rhedens De Tender en een deel van Het Rhedens Dieren). Voor de overige vormen van voorgezet onderwijs geldt als minimum ondersteuningsniveau de uitwerking van het profiel Begeleidingsschool (deel Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal).

Zes aandachtsgebieden
De standaarden voor de basisondersteuning zijn per profiel onderverdeeld in zes aandachtsgebieden voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben: onderwijsconcept (bijvoorbeeld differentiatie), extra aandacht en tijd (bijvoorbeeld extra handen, extra instructie), beschikbare materialen (bijvoorbeeld Kurzweil), ruimtelijke omgeving (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk), expertise (voor leerlingen en docenten) en samenwerking (met externen gericht op ondersteuning). In het onderwijsondersteuningsprofiel van de scholen is het niveau van de basisondersteuning beschreven en geven de scholen aan welke voorzieningen er zijn getroffen op de zes aandachtsgebieden.

Om echt het keurmerk Begeleidingsschool of Dialoogschool te mogen voeren, moet er nog werk worden verzet. Scholen maken elk jaar een ontwikkelagenda, waarin staat vermeld hoe zij de komende jaren de benodigde extra kennis, hulpmiddelen en scholing gaan binnenhalen om uiteindelijk te voldoen aan de basisontwikkeling.

Zorg op maat
We realiseren ons dat bovenstaande informatie nogal een abstract verhaal is. We doen ons best om het voor u steeds concreter te maken en goed uit te leggen wat het in de praktijk betekent. Een ding blijft vooropstaan: iedere leerling op Het Rhedens heeft, naast goed onderwijs, recht op passende begeleiding. Ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is Het Rhedens de school die zoveel mogelijk zorg op maat biedt. 

  • 445A6830-Verbeterd-NR.jpg
  • 445A7277-Verbeterd-NR.jpg
  • 445A6934-Verbeterd-NR.jpg
Ouderrapporten

In publicaties vindt u de ouderrapporten passend onderwijs van onze drie locaties.

Ga naar publicaties
232