U bent heel belangrijkOuders/verzorgers
`
HomeHet Rhedens RozendaalOuders/verzorgers

U heeft een belangrijke inbreng!

Ook ouders hebben een grote inbreng. Zo kunnen zij meepraten in klankbordgroepen, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over de schoolbrede koers of over de dagelijkse gang van zaken in de afdelingen.

Maar de betrokkenheid van ouders geldt natuurlijk in de eerste plaats voor het eigen kind. U wordt op Het Rhedens Rozendaal zoveel mogelijk ‘meegenomen’ in het onderwijs van uw kind. Dat begint meteen aan het begin van de brugklas met een ouderavond, waarop ouders elkaar en de mentor leren kennen. Vervolgens is er rond de herfstvakantie een startgesprek, waaraan de leerling, ouders en mentor of coach deelnemen. In dit gesprek worden de eerste weken op Het Rhedens Rozendaal geëvalueerd, komen de onderwijsbehoeften van de leerling aan de orde en worden aandachtspunten m.b.t. de begeleiding besproken. U krijgt ook een inlogcode voor Magister, zodat u de studieprestaties van uw kind op de voet kunt volgen.

Twee keer per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats. Tijdens het driehoeksgesprek gaat uw kind in gesprek met u en met de mentor of coach. Er wordt teruggekeken op de vorige periode, er wordt besproken hoe het met uw kind gaat op school en er worden doelen gesteld voor de komende periode. Tijdens dit gesprek heeft uw kind de regie. Uw kind bereidt dit gesprek op school voor, maar ook thuis, samen met u. 

Korte lijntjes
De lijnen tussen de ouders en de school zijn kort. Indien nodig is er snel contact en wordt meteen actie ondernomen. Uiteraard kan dat contact van beide kanten komen. U wordt als ouder van een leerling uit leerjaar 1 uitgenodigd voor een ouder-leerling-wisselochtend. Dan neemt u de plek van uw kind in tijdens de lessen. Op de ouder-leerling-wisselochtend stapt u als ouder een ochtend in de schoenen van uw kind en volgt u in plaats van uw kind de lessen. Het is een initiatief dat bedoeld is om ouders van leerlingen uit leerjaar 1 een idee te geven wat het is om leerling op Het Rhedens Rozendaal te zijn.

Er zijn thema-avonden voor ouders, vaak over heel praktische zaken, zoals hoe u uw kind kunt begeleiden bij het schoolwerk. Juist in de contacten met ouders is de kleinschaligheid van Het Rhedens Rozendaal goed merkbaar.

Ziekmelding 
Ouders/verzorgers melden voor 8.30 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter. Dit kan telefonisch via 026 36 46 845 of per email: absentenrozendaal@hetrhedens.nl, t.a.v. verzuimcoördinator mw. P. van Eijsden.

Praktisch
Hoewel de overheid de meeste kosten betaalt, moeten ouders rekening houden met een eigen bijdrage. Zoals voor het schoolfonds (richtbedrag 111 euro), waaruit extra activiteiten zoals projecten, excursies en activiteiten worden betaald. De boeken komen voor rekening van de school.

Blijf op de hoogte!

Lees alles over de actuele gebeurtenissen op Het Rhedens Rozendaal.

Nieuwsbrief Rozendaal
Magister

Het Rhedens maakt voor haar digitale communicatie met leerlingen gebruik van een elektronische leeromgeving ( ELO). Deze Magister ELO bestaat uit een aantal modules waarmee o.a. berichten en opdrachten worden verstuurd, de schoolagenda en cijfers kunnen worden ingezien. U kunt met uw eigen inloggegevens bepaalde Magister-onderdelen van uw kind inzien.

Ga naar Magister
light-bulb
Schoolfonds

Als ouder of verzorger moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Zoals voor het schoolfonds, waaruit extra activiteiten zoals projecten, excursies en activiteiten worden betaald. De boeken komen voor rekening van de school.

Document in publicaties
parents
Ouderraad

Ouders kunnen lid worden van de ouderraad, die regelmatig met de directie overlegt over onder andere het beleid van de school. De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie van activiteiten.

Het e-mailadres van onze ouderraad: orroz@Rhedens.com

Lees verder
387