Het Rhedens DierenVeelgestelde vragen
`
HomeHet Rhedens DierenVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Breed onderwijsaanbod, studiecentrum, veel activiteiten op het gebied van cultuur, sport, dans en muziek.

Het Rhedens Dieren biedt alle niveaus aan: alle leerwegen vmbo, havo en vwo. Ons onderwijs is afgestemd op de behoefte van de leerling waardoor hij op de top van zijn kunnen kan presteren. Met als resultaat, een passend diploma en een prima aansluiting op het vervolgonderwijs. De begeleiding is uitstekend en erop gericht de leerroute van iedere leerling optimaal te begeleiden. Goed contact met ouders, vervolgopleidingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vinden wij vanzelfsprekend. We zijn een ambitieuze school. Niet alleen willen we het beste uit onze leerlingen, maar ook uit onszelf halen.
 

Bij de toelating gaat het om het advies van de basisschool, de citoscore is niet meer bepalend. Krijg je van de basisschool een vmbo bl, vmbo kl, vmbo tl, havo, vwo of een gemengd advies, dan kun je je bij ons aanmelden. We werken met dakpanklassen in de onderbouw, met de volgende indeling: BL/KL– KL/TL – TL/H – H/V.

De plaatsing geschiedt in overleg met de basisschool. Op welk niveau leerlingen worden geplaatst, is afhankelijk van het advies van de basisschool, een en ander ondersteund met informatie uit het leerlingvolgsysteem of een onderwijskundig rapport. De Cito-toets komt na de aanmelding (eind april/begin mei).

We zijn gestart met een pro/vmbo-basis klas op Het Rhedens De Tender. In ons onderwijsaanbod misten we eigenlijk een passende leerroute voor leerlingen die zich bij de start op het voortgezet onderwijs op de grens bevinden van praktijkonderwijs en vmbo-basis. Daar zijn we nu in voorzien!

Voor meer informatie over deze klas kan contact worden opgenomen met Het Rhedens De Tender.

 • Aanmelden bij voorkeur vóór 15 maart. De directie beslist uiteindelijk over de toelating. Zij wordt hierbij geadviseerd door de toelatingscommissie. Daarnaast is er een beroepscommissie, waar een verzoek om herziening van een beslissing kan worden ingediend.
 • Aanmelding geschiedt door middel van een door de ouders ingevuld aanmeldingsformulier van Het Rhedens (te vinden op onze website) én een door de basisschool opgesteld onderwijskundig rapport (overstapdossier - overdracht via OSO).
 • De resultaten van de eindtoets worden later - uiterlijk begin juni - aangeleverd.
 • Het schooladvies is gebaseerd op de gehele schoolloopbaan en is bindend voor plaatsing.
 • De basisschool kijkt onder andere naar:
 1. de aanleg en de talenten van een leerling;
 2. de leerprestaties;
 3. de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
 4. de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.
 • Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte loopt de aanmeldingsprocedure ook via het SWV Zutphen. Het is van belang om deze procedure ruim voor 15 maart te starten. Het is daarbij belangrijk om de zorgcoördinator op de hoogte te stellen. 

Het Rhedens Dieren heeft 1154 leerlingen (aantal leerlingen in januari 2021).

De brugklasperiode op Het Rhedens Dieren duurt twee jaar. Sinds augustus 2019 werken we met dakpanklassen (vmbo-b/k – vmbo-k/t – vmbo-t/havo en havo/vwo). Leerlingen hebben zo de tijd om te wennen aan de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het keuzemoment wordt uitgesteld. Lesgeven gebeurt vanuit het basisniveau en van daaruit wordt extra oefening of verrijking/verdieping aangeboden.

We hebben dit schooljaar (2020-2021) 10 brugklassen:

 • 3 x vmbo basis/kader
 • 2 x vmbo kader/theoretisch
 • 3 x vmbo-t/havo
 • 2 x havo/vwo  

In de eerste klas is de groepsgrootte afhankelijk van het niveau van de dakpanklas. Deze varieert van gemiddeld 15 leerlingen in bl/kl tot gemiddeld 28 leerlingen in h/v.  

Dat staat in onze lessentabel op de website: KLIK HIER

De ouderbijdrage in schooljaar 2020-2021 bedraagt €111,00. De specificatie is te vinden op onze website: KLIK HIER

Digitalisering en snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering hebben grote invloed op het onderwijs. Hierdoor verandert het leerproces van onze leerlingen; via ICT is er altijd toegang tot verschillende vormen van informatie. Tevens vraagt de maatschappij van het onderwijs om onze leerlingen goed toe te rusten voor het gebruik van ICT.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Het Rhedens Dieren, naast de reguliere lesmethodes met boeken, steeds meer digitaal lesmateriaal aanbiedt. Het sluit aan bij ons aanbod van onderwijs op maat, gebaseerd op de individuele behoeften van leerlingen en gericht op talentontwikkeling.

Onze leerlingen werken met een Chromebook, die door ouders via school wordt aangeschaft.

Er is een uitgebreide vraag- en antwoordlijst over de Chromebooks samengesteld, die geraadpleegd kan worden op deze website: KLIK HIER

Leerlingen uit alle leerjaren kunnen kennismaken met programmeren op diverse niveau's. Zij worden op allerlei manieren uitgedaagd om deze programmeerkennis via bijv. designing, gaming, robotica of videoprogramming vorm te geven. Zij kunnen zich inschrijven voor keuzemodules zoals Science of ICT voor de onderbouw of CSP* voor de bovenbouw.

* computational science & programming

De kennismakingsmiddag vindt plaats op dinsdag 22 juni. De nieuwe brugklassers maken dan kennis met de klas en de coach.

Tijdens de eerste schoolweek is er een introductiedag met de coach. De brugklasleerlingen maken dan kennis met elkaar. Er vinden allerlei sport- en spelactiviteiten plaats. Bovenbouwleerlingen helpen hierbij.

Het Rhedens Dieren heeft een mediatheek met goede studieplekken, waar leerlingen dagelijks tot 15.30 uur kunnen werken. Zo’n anderhalf uur per dag ben je gemiddeld met huiswerk bezig. Veel leerlingen redden het met minder tijd.

Leerlingen kunnen zelfstandig aan huiswerk werken in de mediatheek. Het studiecentrum biedt extra ondersteuningsfaciliteiten: hier kunnen leerlingen terecht voor extra begeleiding. De nadruk hierbij ligt op de vakken Nederlands en wiskunde en ook op het leren plannen en ontwikkelen van studievaardigheden. Daarnaast bieden bovenbouwleerlingen een-op-een begeleiding aan tegen een geringe vergoeding (tutoring). Voor studiecentrum en tutoring koop je een strippenkaart van € 45,=. Meer informatie is te vinden op onze website: KLIK HIER.

Beheersing van basisvaardigheden voor de vakken wiskunde/rekenen, Engels en Nederlands worden gemeten met het cito-volgsysteem. Deze toetsen worden eenmaal per jaar afgenomen. De resultaten worden gedeeld met leerlingen en ouders/verzorgers en wordt gebruikt voor aanvullende ondersteuning bij de diverse vakken.

NT2 (Nederlands als tweede taal) wordt aangeboden aan leerlingen met een taalachterstand. Een docent werkt dit jaar met kleine groepjes leerlingen om de woordenschat te vergroten en taalachterstand te verkleinen.

Hierover is veel meer informatie te vinden elders op onze website: KLIK HIER.

Onze specialist op dit gebied is mevrouw Ankersmit, tevens RT-er (remedial teacher).

Via keuzevakken of keuzemodules bieden we leerlingen in de vmbo tl/gl,- havo- en vwo-klassen verrijking of verdieping. De vmbo basis en kaderklassen krijgen via het vak PSO (Praktische Sector Oriëntatie) extra lesstof aangeboden.
 

Op Het Rhedens Dieren is veel ruimte voor kunst, cultuur en sport. Je creativiteit kun je bijvoorbeeld laten zien tijdens het open podium, dansworkshops of tijdens de projectdagen. Jaarlijks organiseren we voor alle leerjaren de Kunstdag met activiteiten variërend van djembé spelen tot fotografie. Ook verzorgen leerlingen de productie van een toneelvoorstelling: acteren, decors bouwen, muziek uitzoeken en de techniek regelen. Daarnaast is er de Dinnershow met dans, zang, rap, acrobatiek en andere podiumkunsten en organiseren we ‘The Voice of Het Rhedens’.

Elke leerling krijgt de kans om op reis te gaan. Meerdaagse buitenlandreizen in klas 4 naar bijvoorbeeld diverse bestemmingen in Europa. Gedurende het schooljaar is er veel aandacht voor verschillende buitenlesactiviteiten, excursies en zijn er allerlei leerzame en avontuurlijke projecten.

De leerlingen krijgen één keer per week een groepsuur aangeboden. Tijdens de groepsuren worden zij dan begeleid door een docent. Er wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen, zoals sociaal emotionele vaardigheden, waarbij thema’s als groepsdynamiek (is onze klas een veilige en fijne klas: hoort iedereen erbij?), samenwerken, pesten en mediawijsheid aan de orde komen.

Daarnaast is er veel aandacht voor studievaardigheden: leerlingen leren welke studie-aanpak bij hen past, hoe je moet plannen, samenvattingen en mindmaps maken, woordjes leren etc. Iedere leerling heeft een coach voor persoonlijke begeleiding.

De afwezigheid van een docent leidt in de eerste drie leerjaren van het tweede tot en met het zesde uur nooit tot lesuitval.

We vangen de afwezigheid van docenten zoveel mogelijk op m.b.v. een schaduwrooster. Het vak blijft gewoon staan en in een planner is aangegeven met welke opdrachten je tijdens dat uur aan de slag kunt. Een andere docent zorgt voor opvang. Alleen in een zeer uitzonderlijk geval lukt dat niet; dan vragen we de leerlingen zelfstandig te werken in de aula.

Leerlingen en ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Hiervoor dient vooraf contact opgenomen te worden met een van de afdelingsleiders om een afspraak te maken.

Geen paniek!

Gevonden spullen worden ingeleverd bij de receptie. Vraag daar of ze zijn gevonden.

ECS_2987
FAQ
455