Het Rhedens DierenVeelgestelde vragen
`
HomeHet Rhedens DierenVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Het Rhedens Dieren heeft een breed onderwijsaanbod, een mooi studiecentrum en veel activiteiten op het gebied van cultuur, sport, dans en muziek.

Het Rhedens Dieren biedt alle niveaus aan: vwo, havo, vmbo bl, kl en gl/tl. Kenmerkend voor onze school is dat we onze leerlingen op alle niveaus aanmoedigen om het maximale uit zichzelf te halen, zowel binnen als buiten de lessen. Met als resultaat, een passend diploma en een prima aansluiting op het vervolgonderwijs.

De begeleiding op Het Rhedens Dieren is uitstekend en erop gericht de leerroute van iedere leerling optimaal te begeleiden. Goed contact met ouders, vervolgopleidingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vinden wij vanzelfsprekend. We zijn een ambitieuze school. Niet alleen willen we het beste uit onze leerlingen halen, maar ook uit onszelf.

Bij de toelating gaat het om het advies van de basisschool, de citoscore is niet meer bepalend. Krijg je van de basisschool een vmbo bl, vmbo kl, vmbo tl, havo, vwo of een gemengd advies, dan kun je je bij ons aanmelden. We werken met dakpanklassen in de onderbouw, met de volgende indeling: BL/KL – KL/TL – TL/H – H/V.

De plaatsing vindt plaats in overleg met de basisschool. Op welk niveau leerlingen worden geplaatst, is afhankelijk van het advies van de basisschool, een en ander ondersteund met informatie uit het leerlingvolgsysteem of een onderwijskundig rapport. De Cito-toets komt na de aanmelding (eind april/begin mei).

In samenwerking met Het Rhedens Dieren biedt Het Rhedens De Tender een pro/vmbo-basis leerroute aan: een passend onderwijsaanbod voor leerlingen die zich bij de start van het voortgezet onderwijs op de grens tussen praktijkonderwijs en vmbo-basis bevinden.

Leerlingen die kunnen overstappen vanuit deze pro/vmbo-basisklas naar het vmbo-basis, vervolgen hun schoolloopbaan op Het Rhedens Dieren. Voor meer informatie over deze klas kan contact worden opgenomen met De Tender via infodetender@hetrhedens.nl.

De brugklasperiode op Het Rhedens Dieren duurt twee jaar. We werken met dakpanklassen (vmbo-bl/kl – vmbo-kl/tl – vmbo-tl/havo en havo/vwo). Leerlingen hebben zo de tijd om te wennen aan de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het keuzemoment wordt uitgesteld. Lesgeven gebeurt vanuit het basisniveau en van daaruit wordt extra oefening of verrijking/verdieping aangeboden.

In de eerste klas is de groepsgrootte afhankelijk van het niveau van de dakpanklas. Deze varieert van gemiddeld 15 leerlingen in bl/kl tot 30 leerlingen in h/v.

Digitalisering en snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering hebben grote invloed op het onderwijs. Hierdoor verandert het leerproces van onze leerlingen; via ICT is er altijd toegang tot verschillende vormen van informatie. Tevens vraagt de maatschappij van het onderwijs om onze leerlingen goed toe te rusten voor het gebruik van ICT.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Het Rhedens Dieren, naast de reguliere lesmethodes met boeken, steeds meer digitaal lesmateriaal aanbiedt. Het sluit aan bij ons aanbod van onderwijs op maat, gebaseerd op de individuele behoeften van leerlingen en gericht op talentontwikkeling.

Wij werken met een mix van boeken en digitaal lesmateriaal. Op het hele Rhedens, dus ook in Dieren, werken de leerlingen met Chromebooks. Alle programma's waarmee je werkt zijn daarop afgestemd.

Onze leerlingen werken met een Chromebook, die door ouders via school wordt aangeschaft.

Er is een uitgebreide vraag- en antwoordlijst over de Chromebooks samengesteld, die geraadpleegd kan worden op deze website.
KLIK HIER voor veel meer informatie over onze chromebooks.

De kennismakingsmiddag vindt plaats op dinsdag 20 juni 2023. De nieuwe brugklassers maken dan kennis met de klas en de coach.

Tijdens de eerste schoolweek zijn er verschillende introductieactiviteiten onder leiding van de coaches. Er vinden allerlei sport- en spelactiviteiten plaats, met het doel dat de leerlingen elkaar nog beter leren kennen. Bovenbouwleerlingen worden ingezet om bij bepaalde activiteiten te helpen.

Het Rhedens Dieren heeft een studiecentrum in de mediatheek, waar leerlingen in de middag aan hun huiswerk kunnen werken. Gemiddeld ben je zo’n anderhalf uur per dag met je huiswerk bezig. Veel leerlingen redden het met minder tijd.

In de mediatheek kunnen leerlingen zelfstandig aan hun huiswerk werken. Daarnaast biedt het studiecentrum extra ondersteuningsfaciliteiten. Zo kunnen leerlingen er terecht voor extra begeleiding. Hierbij ligt de nadruk op de vakken Nederlands en wiskunde en ook op het leren plannen en ontwikkelen van studievaardigheden. Daarnaast bieden bovenbouwleerlingen een-op-een begeleiding aan (tutoring). Meer informatie daarover leest u hier.

Beheersing van basisvaardigheden voor de vakken wiskunde/rekenen, Engels en Nederlands worden gemeten met het cito-volgsysteem. Deze toetsen worden eenmaal per jaar afgenomen. De resultaten worden gedeeld met leerlingen en ouders/verzorgers en wordt gebruikt voor aanvullende ondersteuning bij de diverse vakken.

NT2 (Nederlands als tweede taal) wordt aangeboden aan leerlingen met een taalachterstand. Een docent werkt dit jaar met kleine groepjes leerlingen om de woordenschat te vergroten en taalachterstand te verkleinen.

Informatie over de werkwijze is te vinden bij publicaties: ‘Protocol dyslexie Het Rhedens Dieren’. Onze specialist op dit gebied is mevrouw Ankersmit, tevens RT-er.

Via keuzevakken en keuzemodules bieden we leerlingen in de vmbo tl/gl, havo en vwo klassen verrijking of verdieping.

Op Het Rhedens Dieren is veel ruimte voor kunst, cultuur en sport. Je creativiteit kun je bijvoorbeeld laten zien tijdens het open podium, dansworkshops of tijdens de projectdagen. Jaarlijks organiseren we voor alle leerjaren de Kunstdag met activiteiten, variërend van djembé spelen tot fotografie. Ook verzorgen leerlingen de productie van een toneelvoorstelling: acteren, decors bouwen, muziek uitzoeken en de techniek regelen. Daarnaast is er de Dinnershow met dans, zang, rap, acrobatiek en andere podiumkunsten.

Elke leerling krijgt de kans om op reis te gaan. In klas vier kun je kiezen uit meerdaagse reizen naar diverse bestemmingen.

Gedurende het schooljaar is er veel aandacht voor verschillende buitenlesactiviteiten en excursies, én zijn er allerlei leerzame en avontuurlijke projecten.

Eén keer per week krijgen onze leerlingen een groepsuur aangeboden. Tijdens de groepsuren worden zij begeleid door een docent. Er wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen, zoals sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij thema’s als groepsdynamiek (is onze klas een veilige en fijne klas: hoort iedereen erbij?), samenwerken, pesten en mediawijsheid aan de orde komen.

Daarnaast is er veel aandacht voor studievaardigheden: leerlingen leren welke studie-aanpak bij hen past, hoe je moet plannen, samenvattingen en mindmaps maakt, hoe je woordjes leert enzovoorts.

Iedere leerling heeft een coach voor persoonlijke begeleiding.

De afwezigheid van een docent leidt in de eerste drie leerjaren van het tweede tot en met
het zesde uur in principe niet tot lesuitval. We vangen de afwezigheid van docenten zoveel mogelijk op met behulp van een schaduwrooster. Een andere docent zorgt voor opvang.
Een enkele keer lukt het niet om opvang te organiseren. Dan vragen we de leerlingen zelfstandig te werken in de aula.

Leerlingen en ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de afdelingsleiders uit de onderbouw:

Mevr. Y. Boelman  (leerjaar 1) – blm@hetrhedens.nl of mevr. G. Woesthoff (leerjaar 2) – woe@hetrhedens.nl.

Geen paniek!

Gevonden spullen worden ingeleverd bij de receptie. Vraag daar of ze zijn gevonden.

Jade La Grange
Jade over het schoolgebouw
Leerling Jade La Grange

"Het lijkt misschien een grote school, maar dat valt best mee. Het is opgedeeld in verschillende afdelingen, wat het overzichtelijk maakt."

Lena Boven
Lena over de open dag
Leerling Lena Boven

"Bijna mijn hele klas ging naar Het Rhedens Dieren. Ik vond het meteen een leuke school. Tijdens de open dag kon je bijvoorbeeld een slang vasthouden en allemaal proefjes doen. Ik ben ook naar andere open dagen geweest, maar deze school sprak mij het meeste aan. De sfeer is goed en de docenten zijn heel aardig."

455