Wat je moet weten

445A8596

Ouders hebben een grote inbreng

Zo kunnen zij meepraten in klankbordgroepen, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over de schoolbrede koers of over de dagelijkse gang van zaken in de afdelingen. Maar de betrokkenheid van ouders betreft natuurlijk in de eerste plaats het eigen kind.

Korte lijntjes

De lijnen tussen de ouders en de school zijn kort. Indien nodig is er snel contact en wordt er meteen actie ondernomen. Uiteraard kan dat contact van beide kanten komen.

Het hele jaar door in gesprek

Je wordt als ouder op Het Rhedens Rozendaal zoveel mogelijk ‘meegenomen’ in het onderwijs van jouw kind. Dat begint al aan het begin van de brugklas met een leerjaaravond, waarop ouders elkaar en de coach leren kennen. Vervolgens is er in leerjaar 1 rond de herfstvakantie een startgesprek, waaraan de leerling, ouders en coach deelnemen. In dit gesprek worden de eerste weken op Het Rhedens Rozendaal geëvalueerd, komen de onderwijsbehoeften van de leerling aan de orde en worden aandachtspunten met betrekking tot de begeleiding besproken.

Twee keer per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats. Tijdens het driehoeksgesprek gaat de leerling in gesprek met de ouder en de coach. Er wordt teruggekeken op de vorige periode, er wordt besproken hoe het gaat op school en er worden doelen gesteld voor de komende periode. Tijdens dit gesprek heeft de leerling de regie. De leerling bereidt dit gesprek op school voor, maar ook thuis, samen met de ouder(s).

445A8543-Verbeterd-NR

Beleef de school als leerling

Je wordt als ouder van een leerling uit leerjaar 1 ook uitgenodigd voor een ouder-leerling-wisselochtend. Een initiatief dat bedoeld is om ouders van leerlingen uit leerjaar 1 een idee te geven wat het is om leerling op Het Rhedens Rozendaal te zijn.

Tijdens de ochtend stap je als ouder in de schoenen van je kind en volg je verschillende lessen. Een hele leuke ervaring!

Thema-avonden

Er zijn ook thema-avonden voor ouders, vaak over heel praktische zaken, zoals hoe je je kind kunt begeleiden bij het huiswerk. Juist in de contacten met ouders is de kleinschaligheid van Het Rhedens Rozendaal goed merkbaar.

Ouderraad

Ouders kunnen deelnemen aan de ouderraad, die regelmatig met de schoolleiding overlegt over onder andere het beleid van de school. De ouderraad is ook betrokken bij de organisatie van activiteiten. 

Meer over de ouderraad
445A5480-Verbeterd-NR

Applicaties

Het Rhedens Rozendaal maakt voor het onderwijs gebruik van Google for Education. In deze digitale omgeving vinden leerlingen allerlei informatie zoals studieplanners en lesmateriaal per vak.  

Ons leerlingvolgsysteem is Magister. Daarmee kunnen ouders onder meer de studieresultaten van hun kind inzien.

Meer over onze apps

Schoolkosten

Als ouder of verzorger moet u rekening houden met een vrijwiliige bijdrage. Uit deze bijdrage worden extra activiteiten zoals projecten en excursies betaald. Schoolboeken komen voor rekening van de school.

Meer over schoolkosten