Gebouw Rozendaal 2023

Ouderbetrokkenheid

Het hele jaar door in contact

Je wordt op Het Rhedens Rozendaal ‘meegenomen’ in het onderwijs van jouw kind. Dat begint meteen aan het begin van de brugklas met een leerjaaravond, waar ouders elkaar en de coach leren kennen. 

De lijnen tussen de ouders en de school zijn kort. Iedere leerling heeft een eigen coach, die je kind begeleidt en aanspreekpunt is voor jou als ouder.

Ouder/leerling-wisselochtend
In leerjaar 1 word je als ouder ook uitgenodigd voor een ouder/leerling-wisselochtend. Dan neem je de plek van je kind in tijdens de lessen. Ouders vinden dit hartstikke leuk en leerzaam. 

Driehoeksgesprekken
Twee keer per jaar heeft je kind, samen met jou en de coach, een driehoeksgesprek. Daarin bespreken jullie hoe het met je kind gaat, wat goed gaat op school, wat je kind nodig heeft en welke doelen er voor de komende periode belangrijk zijn. Ook zijn er gedurende het schooljaar tienminutengesprekken met je kind, jou en vakdocenten. 

Thema-avonden
Er zijn ook thema-avonden voor ouders, vaak over heel praktische zaken, zoals hoe je je kind kunt begeleiden bij het schoolwerk. Juist in de contacten met ouders is de kleinschaligheid van Het Rhedens Rozendaal goed merkbaar!

Ouderraad

Als ouder kun je meepraten in de ouderraad, bijvoorbeeld over de schoolbrede koers of over de dagelijkse gang van zaken. Iedere locatie van Het Rhedens heeft een ouderraad. Deze heeft als doelstelling:

  • Het bevorderen van communicatie op de locatie tussen de ouders onderling en tussen de ouders enerzijds en onderwijzend personeel en directie anderzijds;
  • Het bespreken van onderwerpen die naar het oordeel van de ouderraad voor de locatie of de hele school van belang zijn;
  • Het leveren van een bijdrage aan de voorlichting over de locatie/school, mede aan ouders van toekomstige leerlingen. 

De ouderraad probeert deze doelen te bereiken door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directeur en door het (mede) organiseren van spreekuur- of ouderavonden. De ouderraad heeft contacten met de ouders die lid zijn van de medezeggenschapsraad, de klankbordgroepen (die per leerjaar zijn georganiseerd) en de leerlingenraad. De ouderraad zal de ouders regelmatig informeren over de onderwerpen die zijn besproken of andere zaken die de aandacht behoeven. Dat gebeurt onder meer via de ‘Nieuwsbrief’ die regelmatig op iedere locatie verschijnt. Verslagen van de vergaderingen kunt u opvragen door te mailen naar: info@hetrhedens.nl 

De ouderraad vergadert in principe eens per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar, maar het is prettig om vooraf te weten of er belangstelling is.

  • Heb je behoefte aan informatie?
  • Zijn er zaken waar je als ouder mee zit?
  • Zijn er onderwerpen die wij volgens jou op de agenda moeten zetten? 

Laat het ons weten via info@hetrhedens.nl 

Ouderklankbordgroep

Als ouder kun je ook meepraten in de ouderklankbordgroepen. Het doel van de ouderklankbordgroepen is dat ouders over diverse zaken, binnen een informele setting, mee kunnnen denken met ons als school. Hoe kijken zij tegen zaken aan en hoe kan de school daar haar voordeel mee doen? Met andere woorden, wat gaat goed en wat kan beter?

Er is een ouderklankbordgroep voor de onderbouw én voor de onderbouw. Ze komen allebei vier keer per jaar bij elkaar en gaan dan in gesprek met de afdelingsleider onder- of bovenbouw.

Wil je meepraten over onze school? Meld je dan aan tijdens de eerste leerjaaravond van het schooljaar of neem contact op met een van de afdelingsleiders.