Veelgestelde vragen Rozendaal

Hoe kun je nader kennismaken met Het Rhedens Rozendaal?

Je kunt je aanmelden voor een rondleiding door de school, minilessen en natuurlijk ben je van harte welkom op onze open dag!

Willen jij en je ouders alvast kennismaken in een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met afdelingsleider onderbouw Monique van Kleef: kle@hetrhedens.nl. 

We zien je graag op onze school!

Wat doet Het Rhedens Rozendaal op het gebied van digitale geletterdheid?

Digitalisering en snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering hebben grote invloed op het onderwijs. Hierdoor verandert het leerproces van onze leerlingen; via ICT is er altijd toegang tot verschillende vormen van informatie. We willen onze leerlingen goed toerusten als het gaat om digitale geletterdheid.

Naast de lesmethodes met boeken, werken we ook met digitale leermiddelen. In de Google Classrooms zijn voor de leerlingen studieplanners en ander digitaal lesmateriaal beschikbaar. Het sluit aan bij ons aanbod van onderwijs op maat, gebaseerd op de individuele behoeften van leerlingen en gericht op talentontwikkeling.

Onze leerlingen werken in alle leerjaren met een Chromebook, die door ouders via school wordt aangeschaft. Voor meer informatie over Chromebooks, verwijzen wij naar de pagina over Chromebooks.

Wat doet Het Rhedens Rozendaal aan onderwijsontwikkeling?

Het Rhedens Rozendaal biedt keuze-uren aan in de leerjaren 2 tot en met 6. Met de keuze-uren creëren we meer ruimte voor onderwijs op maat. Uitgangspunt is dat leerlingen beter leren als ze zich meer eigenaar voelen van hun eigen leerproces, doordat ze keuzes kunnen maken in hun rooster. De leerling bepaalt ongeveer een derde van het lesrooster zelf. Extra aandacht voor het ene vak, meer zelfstudie voor een ander vak.

Het doel van onderwijs is leren, in de ruimste zin van het woord, en kennis toepassen. Op Het Rhedens Rozendaal gaan we een stapje verder. We bieden ruimte om samen met anderen buiten de geijkte kaders kritisch te leren denken, onderzoeken, filosoferen, associëren, op ideeën te komen en vragen en antwoorden te formuleren. Door de verschillende opdrachten ontwikkelen leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden die zij ook met elkaar delen. We doen hiermee een beroep op de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze leerlingen. Je wordt uitgedaagd om op andere manieren naar dingen te kijken en zo samen nieuwe kennis en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Welke activiteiten biedt Het Rhedens Rozendaal?

Elk schooljaar vinden er twee activiteitenweken plaats. Er zijn dan geen lessen maar er wordt een gevarieerd educatief programma aangeboden, met allerlei activiteiten zoals excursies en projecten over maatschappelijke thema’s.

Vanaf leerjaar 2 bieden we het Plusprogramma aan; dit maakt jouw leeromgeving rijk, actueel en op maat. Het aanbod van ons Plusprogramma bestaat onder andere uit Sport Plus, film, creatief schrijven, Global Studies, digitale beeldbewerking, kunstmatige intelligentie en nog veel meer. 

In leerjaar 3 maken de leerlingen een talenreis van drie dagen naar Frankrijk of Duitsland. De talenreizen worden georganiseerd vanuit de vakken Frans en Duits, in het kader van afsluiting van de basisvorming. Er wordt een programma aangeboden waarbij het kennismaken met de taal en cultuur van het land centraal staat. 

De school doet met allerlei teams mee aan diverse (sport)activiteiten zoals: olympiades (biologie, aardrijkskunde en wiskunde), debatten (Model European Parliament) en de Athenespelen.

Ook is er veel aandacht voor cultuur en muziek. Zo is er een culturele avond en het Midwinterconcert met muziek voor en door leerlingen. Elke maand vindt er een pauzeconcert plaats in de aula.

Wordt er op school huiswerkbegeleiding en bijles aangeboden?

In de school wordt maandag tot en met donderdag huiswerkbegeleiding aangeboden; hier zijn geen kosten aan verbonden. Door middel van tutoring kun je extra begeleid worden en bijles krijgen van leerlingen uit de bovenbouw. Neem voor alle informatie een kijkje op onze pagina huiswerkbegeleiding (voor ouders - praktische zaken). 

Wat is een normale schoolwerktijd en mag je op school werken?

Gemiddeld ben je zo’n anderhalf uur per dag met huiswerk bezig. Na de les kun je zelfstandig aan je schoolwerk werken in het Studielab, dat elke schooldag tot het einde van de middag open is.

Wat gebeurt er bij lesuitval?

Soms zijn vakdocenten naar een scholing of gebeurt het wel eens dat een docent ziek is. In leerjaar 1 en 2 wordt deze les dan overgenomen door toezichthoudende docenten. Er zijn dus voor deze leerjaren geen tussenuren. 

Tijdens de toezichtles werk je verder aan het programma van het betreffende vak of aan andere vakken met behulp van de studieplanner. De toezichthoudende docent begeleidt de klas en biedt hulp tijdens het werken aan de vakken.

Welke introductieactiviteiten zijn er voor de brugklassen?

In juni maak je alvast kennis met jouw klas en coach tijdens de kennismakingsmiddag. Tijdens de eerste schoolweek zijn er twee introductiedagen met de coach en juniorcoaches. Er vinden allerlei sport- en spelactiviteiten plaats zodat we elkaar goed leren kennen, en natuurlijk is er ’s avonds een brugklasfeest!

Op welk niveau krijgen leerlingen in de tweejarige brugklas les?

In de havo-/atheneum brugklas krijg je zoveel mogelijk op verschillende niveaus les en kijken we daarbij goed naar wat jij nodig hebt. In de atheneum-/gymnasiumklas krijg je les op vwo-niveau.

Technologie, filosofie en formeel denken...wat moet ik me daarbij voorstellen?

In leerjaar 1 worden de vakken technologie, filosofie en formeel denken aangeboden. Het vak technologie bestaat onder andere uit de modules sterrenkunde, programmeren en robotica. Bij het vak filosofie is er aandacht voor identiteit en komen ethische vraagstukken aan de orde. Bij het vak formeel denken leer je logisch te redeneren. Je leert er ook kritisch te denken en hoe je op verschillende manieren problemen kunt oplossen.

Welke vakken krijg je in de brugklas?

In leerjaar 1 krijg je de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, de klassieke talen Latijn en Grieks (alleen voor gymnasiumleerlingen), geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, technologie, filosofie en formeel denken. De gymnasiumleerlingen krijgen in plaats van formeel denken de klassieke talen Latijn en Grieks. In leerjaar 2 komt er voor alle leerlingen natuurkunde en Duits bij.

Wanneer word je op Het Rhedens Rozendaal aangenomen in de brugklas?

Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Wij zijn een school voor havo, atheneum en gymnasium. Krijg je van de basisschool een havo- of vwo-advies of een gemengd havo/vwo-advies? Dan kun je je aanmelden. Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies van de basisschool kunnen worden aangemeld voor de atheneum-/gymnasiumklas.

Op welk niveau je geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van de basisschool, één en ander ondersteund met informatie uit het leerlingvolgsysteem of een onderwijskundig rapport. Bij twijfel nemen wij contact op met de basisschool.

Wat doen leerlingen in de groepsles?

De klassen in de onderbouw hebben elke week een groepsles. Er is aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, waarbij thema’s als groepsdynamiek (is onze klas een veilige en fijne klas: hoort iedereen erbij?), samenwerken, pesten en mediawijsheid besproken worden. We werken met het programma GRIPP, dat ontwikkeld is door de Rijksuniversiteit Groningen. Dit programma helpt de coaches en leerlingen om samen te werken aan een prettige en veilige (leer)omgeving.

In de groepsles is er ook aandacht voor studievaardigheden. Je leert welke studieaanpak bij je past, hoe je moet plannen, samenvattingen/mindmaps maken, woordjes leren etc. De vakdocenten sluiten hier zoveel mogelijk op aan in hun vaklessen. Er wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.

In de onderbouw heeft elke leerling zijn eigen coach. Met de coach bespreek je hoe het met je gaat, welke keuze-uren je volgt en hoe de resultaten zijn. Twee keer per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats, waarbij leerling, ouders en coach met elkaar in gesprek gaan. De leerling heeft de regie in dit gesprek, dat wordt voorbereid met de coach en met de ouders.

Waarom is er een atheneum/gymnasium-brugklas?

Voor sommige kinderen is heel duidelijk dat ze meer aankunnen. Die leerlingen hebben een enkelvoudig vwo-advies van de basisschool en kunnen geplaatst worden in de atheneum-/gymnasiumklas. We willen voor alle leerlingen een rijke leeromgeving bieden. De leerlingen in de atheneum-/gymnasiumklas worden gestimuleerd om in sterkere mate zelfstandig te werken. Deze leerlingen werken niet alleen sneller, maar kunnen ook wat betreft verdieping meer aan. De gymnasiumleerlingen in de atheneum-/gymnasiumklas krijgen Latijn aangeboden in leerjaar 1 en naast Latijn ook Grieks in leerjaar 2. De atheneumleerlingen in de atheneum-/gymnasiumklas volgen geen Latijn en krijgen in leerjaar 1 tijdens de lessen Latijn de lessen Formeel Denken aangeboden. Het vak Formeel Denken wordt in leerjaar 2 als keuzemodule aangeboden. 

Hoe ziet de tweejarige brugklas op Het Rhedens Rozendaal eruit?

De brugklasperiode duurt op Het Rhedens Rozendaal twee jaar. Hierdoor heb je de tijd om te wennen aan de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Wij bieden in de tweejarige brugklas havo-/atheneumklassen en atheneum-/gymnasiumklassen aan. Gedurende de eerste twee jaar krijgen we in beeld welk vervolg in leerjaar 3 het beste bij je past. Aan het einde van de tweede klas wordt bepaald of je verder gaat in 3 havo of 3 atheneum.

Leerlingen die zich aanmelden voor de atheneum-/gymnasiumklas, kunnen binnen deze klas voor het gymnasium kiezen. De keuze voor het gymnasium wordt bij de aanmelding in leerjaar 1 aangegeven op het online aanmeldformulier. Gymnasiumleerlingen blijven tot en met leerjaar 3 in het gymnasium en maken aan het einde van leerjaar 3 hun keuze voor gymnasium in de bovenbouw.

Waarom kiezen voor Het Rhedens Rozendaal?

De school ligt op een mooie plek en is gevestigd in een prachtig gebouw, met een ruime, lichte aula, moderne lokalen en een groot Studielab.

Het Rhedens Rozendaal is een relatief kleine school, waar je mening telt en waar je oprechte aandacht krijgt. De leerlingen praten mee over ons onderwijs, dit gebeurt op studiedagen, in de leerlingklankbordgroepen en ook in de leerlingenraad.

Wij geven leerlingen allerlei kansen om hun capaciteiten en talenten zo goed mogelijk te benutten. Daarom bieden wij naast basislessen en keuze-uren ook een Plusprogramma aan. 

Chromebooks

Waar vind ik de huurovereenkomst voor de Chromebook?

Die vindt u op elke locatiepagina onder Downloads. 

Waar vind ik de Chromebook leenovereenkomst?

Die vindt u op elke locatiepagina onder Downloads. 

Help, ik ben mijn wachtwoord kwijt!

Wanneer je het wachtwoord van Het Rhedens schoolaccount niet meer weet, kun je een nieuw tijdelijk wachtwoord aanvragen door een privé-e-mail te sturen aan: account@hetrhedens.nl.

Vermeld daarbij in ieder geval je leerlingnaam en leerlingnummer.

Hoe moet ik inloggen?

Op Het Rhedens kunnen leerlingen en personeelsleden met hun Rhedens schoolaccount inloggen op de Chromebooks, maar ook op allerlei andere applicaties, waaronder Magister, Google for Education, Classroom, Zermelo, Gmail, Aura en het draadloze netwerk. Er bestaan drie scenario’s.

Je bent nieuwe leerling op Het Rhedens: dan heb je vóór aanvang van het nieuwe schooljaar een activatielink ontvangen op een persoonlijk e-mailadres. Een persoonlijk e-mailadres is een vereiste om zelf het schoolaccount te kunnen activeren. Het schoolaccount geeft toegang tot Magister en wordt ook gebruikt om in te loggen op de Chromebook. De inlognaam is door de school verstrekt en kan niet gewijzigd worden. Het voorlopige wachtwoord kan wel gewijzigd worden.

Je bent al leerling op Het Rhedens, maar hebt nooit ingelogd op een Chromebook: de inlognaam is dan gelijk aan die van Magister. Het tijdelijk wachtwoord is: rhedens+leerlingnummer. Bijvoorbeeld: rhedens123456. Eenmaal ingelogd, dient dit tijdelijke wachtwoord veranderd te worden.

Je zat vorig schooljaar ook op Het Rhedens en hebt al eerder gewerkt met een Chromebook van school: je hebt zelf al een wachtwoord aangemaakt voor de Chromebook en kan daarmee inloggen op het bekende schoolaccount.

Wanneer je het wachtwoord van het schoolaccount niet meer weet, kan een nieuw tijdelijk wachtwoord aangevraagd worden door van een privé e-mail account een bericht te sturen aan: acccount@hetrhedens.nl. Vermeld daarbij in ieder geval je leerlingnaam en leerlingnummer.

Ik wil een ander merk of type Chromebook kopen voor mijn kind, kan dat?

Nee. De school werkt alleen met een eigen Chromebook. Dit heeft te maken met de registratie van de Chromebook in het netwerk van de school, de beveiliging van ons netwerk, het gebruik van een klassenmanagementsysteem en toegang tot licenties die door de school zijn betaald.

Kan mijn kind alle websites bezoeken?

Op school worden bepaalde websites geblokkeerd. Deze beperking geldt thuis niet (afhankelijk van uw routerinstellingen thuis).

Wanneer leerlingen met hun Chromebook inloggen op het schoolnetwerk, wordt automatisch het (klassen)management actief. Eenmaal ingelogd in het schoolnetwerk kan de leerling niet zelf allerlei ongewenste websites bezoeken of apps installeren. De docent beschikt over een applicatie waarmee de Chromebooks van de leerlingen tijdens de les kunnen worden beheerd*.

* NB Dit beheer functioneert alléén tijdens de les en dus niet daarbuiten.

Is het schoolnetwerk goed beveiligd?

Digitale veiligheid heeft zeer hoge prioriteit op Het Rhedens. Het schoolnetwerk is zo ingesteld, dat alleen onze systeembeheerders de mogelijkheid hebben om te kunnen zien wie een bepaalde handeling doet. Uiteraard besteden zij daar alleen tijd aan wanneer er iets vreemds gebeurt, zoals een poging om een virus te verspreiden, een ddos-aanval of een hackpoging.

Mijn HUUR-Chromebook doet het niet (goed) meer. Wat moet ik doen?

Doet jouw huur-Chromebook het niet meer goed? Meld je dan met de Chromebook bij het ICT-Servicepunt en leg het probleem zo duidelijk mogelijk uit.

De medewerker van het ICT-Servicepunt zal eerst een kort onderzoek doen en beoordeelt of het probleem eenvoudig verholpen kan worden. Ook kan dan vastgesteld worden of er sprake is van garantie.

Wanneer de Chromebook niet op het ICT-Servicepunt te repareren is, lever je deze in (de acculader en beschermhoes hoeven niet te worden ingeleverd) en ga je vervolgens naar de mediatheek. Daar krijg je een vervangende, goed werkende Chromebook van school. 

TIP: Bij reparatie kunnen bestanden verloren gaan. Daarom: opgeslagen bestanden op de Chromebook, voor zover dat nog mogelijk is, naar de Google Drive uploaden.

Ik ben mijn Chromebook kwijt. Wat nu?

Wat moet je nu zelf doen?
We verwachten van jou dat je zelf ACTIEF blijft zoeken en rondvragen. Meld de vermissing direct bij je ouders/verzorgers, je mentor en de mediathecaris. Controleer dagelijks Magister > BERICHTEN en Gmail, want daarin ontvang je van ons bericht als wij de Chromebook gevonden hebben. Vraag in de mediatheek om een LEEN-Chromebook.

Wat kun je van ons verwachten?
We gaan ons best doen om je te helpen jouw Chromebook terug te vinden. De mediathecaris kan je een tijdelijk LEEN-exemplaar ter beschikking stellen. Mochten we jouw Chromebook gevonden hebben, dan sturen we jou een BERICHT via Magister > BERICHTEN en via jouw Gmail schoolaccount.

Mijn Chromebook is nergens meer te vinden...wat nu?
Jij of je ouders/verzorgers doen direct aangifte van vermissing/diefstal bij de politie.
De school stuurt een rekening naar je ouders/verzorgers. Die kunnen een aanvraag doen voor opnieuw huren of lenen. Daarvoor zal een nieuw Keuzeformulier Chromebook en een nieuwe Huurovereenkonst Chromebook moeten worden ingevuld en ondertekend. Via de Mediatheek kun je die aanvragen.

Wat houdt de optie huur in?

Je huurt de Chromebook van Het Rhedens.

De vergoeding die je betaalt bij ‘huur’ bestaat uit twee onderdelen: de aanschaf van de Chromebook en een verzekering voor onderhoud en reparaties gedurende de looptijd van de overeenkomst. Deze kosten worden als volgt in rekening gebracht:

  • In het eerste jaar betaal je een borg van € 65 en de eerste termijn van € 65; samen dus € 130,00.
  • In de volgende jaren betaal je ook € 65 per jaar.
  • In het examenjaar betaal je niets: deze huurtermijn wordt verrekend met de borg.

Mocht in de gehele huurperiode schade aan de Chromebook ontstaan, dan betaal je € 65 eigen risico per gebruikersschade (schade door eigen schuld). De leerling krijgt een vervangend exemplaar van Het Rhedens gedurende de periode van reparatie en ruilt deze weer om wanneer de eigen Chromebook is gerepareerd.

Wanneer je besluit gebruik te maken van deze optie, onderteken je het Keuzeformulier Chromebook en de Huurovereenkomst Chromebook die je per post ontvangt. Je geeft deze op de uitleverdag aan je kind mee naar school.

Een beschermhoes is bij de prijs inbegrepen.

Kan de leerling een Chromebook lenen?

Dat is mogelijk, maar niet wenselijk, aangezien de Chromebook dan niet mee naar huis mag. De leerling kan in de mediatheek een leen-Chromebook krijgen. Die moet ’s morgens voor de eerste les opgehaald worden in de mediatheek en daar, na de laatste les, weer ingeleverd worden. Bij inlevering wordt de Chromebook op gebreken gecontroleerd.

Wanneer er tijdens de leenperiode schade ontstaat aan de Chromebook of wanneer die in de leenperiode gestolen wordt, zijn daaraan voor de 'lener' kosten van reparatie of vervanging verbonden. Meer hierover kun je lezen in de Leenovereenkomst in Downloads.

Wanneer de leerling misbruik maakt van de leenoptie, bijvoorbeeld door het tòch mee naar huis te nemen, kan - na een waarschuwing - besloten worden om de leerling van lenen uit te sluiten.

Wat als je de Chromebook niet kunt betalen?

Niet iedereen heeft de financiële middelen om hun kind(eren) te laten deelnemen aan alle binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor directe ondersteuning van deze gezinnen, heeft elke gemeente een aantal regelingen getroffen. De regelingen zijn inkomensafhankelijk en bestemd voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop, fiets, calculator en rugzak, of een bijdrage aan de ouderbijdrage en/of schoolreizen. In een aantal gemeenten is Stichting Leergeld actief.

De regelingen van Stichting Leergeld zijn per gemeente verschillend. Je kunt hierover informatie vinden via de algemene website van Stichting Leergeld: klik hier.

Contactgegevens: 013 545 1656 | info@leergeld.nl

Website Stichting Leergeld Arnhem, Velp, Rozendaal , Westervoort en Rheden: klik hier.

Contactgegevens: 026 445 55 72 | info@leergeldarnhem.nl

Website Stichting Leergeld Doesburg: klik hier. Contactgegevens: 0313 764 000 | info@leergelddoesburgeo.nl

Website Stichting Leergeld Zevenaar en Duiven: klik hier. Contactgegevens: 0316 764 000 (woensdag 10.00-12.00 uur)  | info@leergelddeliemers.nl

Website Stichting Leergeld Zutphen: klik hier.  Alleen voor kinderen waarvan de ouders in de gemeente Zutphen wonen. Contactgegevens: 0575 514 675 | info@leergeldzutphen.nl

De gemeente Brummen heeft geen Stichting Leergeld. Zij biedt ondersteuning aan mensen met een laag inkomen middels het ‘Team Voor Elkaar’. Klik hier voor alle info. Je kunt ‘Team Voor Elkaar’ elke werkdag bellen van 9.00 tot 12.00 uur of gebruikmaken van het contactformulier.  Contactgegevens: 0575 568 568 | info@teamvoorelkaar.nl

De gemeente Rheden biedt financiële hulp met het Kindpakket, voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Dit pakket biedt onder meer vergoeding voor een laptop. Voor meer informatie: klik hier.

Kan de Chromebook ook gebruikt worden zonder internetverbinding?

De Chromebook heeft een interne opslagcapaciteit van 32 GB. Je kunt er gewoon op werken en bestanden offline opslaan. Zo kun je opgeslagen bestanden openen en bewerken, e-mail lezen en opstellen. Op het moment dat de laptop weer internet heeft, synchroniseert hij automatisch de laatste bestandsversie.

Het is altijd veiliger om gebruik te maken van het opslaan van je bestanden in de Cloud, bijvoorbeeld in Google Drive.

Hoe gaat de school om met het risico van diefstal of beschadiging?

Net zoals bij gehuurde schoolboeken betekent het huren van een Chromebook van school een stukje eigen verantwoordelijkheid. De leerling is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Een goede hoes voorkomt veel problemen. In geval van diefstal is de huurder verplicht daarvan aangifte te doen bij de politie. Daarbij betaalt de huurder een eigen risicobijdrage van € 65.

Het aanmelden van een gehuurde Chromebook met een storing of schade gebeurt bij het ICT-servicepunt in de school. Gebruikersschade en diefstal/vermissing vallen niet onder de productgarantie.

De school hanteert protocollen (vaste regels) voor Chromebooks in geval van schade of vermissing. Die vind je ook in deze FAQ-reeks.

Is de Chromebook veilig?

De Chromebook slaat gegevens veilig op in de Cloud*. Dus als de Chromebook bijvoorbeeld gestolen wordt, dan zijn alle data gewoon nog beschikbaar. Daarnaast wordt een Chromebook automatisch online beveiligd tegen virussen, zodat de gebruiker onbezorgd kan internetten.

*Met de Cloud wordt internet bedoeld. Werken in de Cloud betekent dat de applicaties (software) en data (gegevens) niet meer op de computer zelf staan maar op een server. De Chromebook is de toegangspoort tot die applicaties & data. Om in de Cloud te werken is een verbinding met internet nodig. Maar je kunt met een Chromebook je documenten ook offline opslaan, zodat je er ook in kunt werken als je niet op internet zit. Zodra je weer internet hebt, worden de documenten gesynchroniseerd.

Google
Het Rhedens werkt met onderwijsgerelateerde applicaties van Google, zoals Google for Workspace en Google Classroom. Deze producten zijn zodanig ontwikkeld dat de privacy van leerlingen en docenten optimaal wordt beschermd en onderwijsinstellingen over de beste beveiliging in de branche beschikken. In tegenstelling tot veel ander internetbedrijven bouwt en beheert Google zijn eigen beveiligde servers en platformservices en maakt dus geen gebruik van diensten van derden. De kernservices van Google Workspace bevatten geen advertenties en de persoonlijke informatie van leerlingen wordt niet gebruikt om advertentieprofielen te maken. Onafhankelijke organisaties (o.a. E.U.) hebben strenge normen bepaald voor gegevensbeschermingsmethoden waaraan Google zich moet houden, en voeren ook controle uit op deze services.