2024_DeTender_Dieren_HPV3317B_medres

Wat je moet weten

2024_DeTender_Dieren_HPV3382B_medres

Ouderraad

en oudercontact

Ouders zijn heel belangrijk op Het Rhedens De Tender, niet alleen voor de ontwikkeling van het eigen kind maar ook bijvoorbeeld als lid van de ouderraad. Daarnaast vragen we ouders om hun eigen deskundigheid beschikbaar te stellen aan de school. 

Ouders kunnen lid worden van de ouderraad, die regelmatig met de directie overlegt over de dagelijkse gang van zaken en het beleid van de school. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van activiteiten. Zo werken we samen aan de toekomst van jouw kind en onze leerling!

Ouderraad

Individueel ontwikkelingsplan

IOP

Als ouder denk en praat je mee over het individueel ontwikkelingsplan (IOP). In het IOP staat wat de leerling wil bereiken en welke hulp daarbij nodig is. Zo ben je vanaf het begin al betrokken bij de ontwikkeling van je kind en kan je je kind volop ondersteunen. De nieuwste versie van het IOP is via het digitale leerlingvolgsysteem Presentis altijd in te zien.

2024_DeTender_Dieren_HPV3226B_medres

Korte lijntjes

Het Rhedens De Tender is een school van ‘korte lijntjes’. Als het nodig is aarzelt de mentor niet om ouders te bellen of te mailen. We verwachten daarmee ook dat de ouders de school ook goed op de hoogte houden. Soms hebben we elkaar nodig. Als een leerling extra begeleiding nodig heeft van de orthopedagoog of een andere deskundige, wordt dit besproken met de ouders.

Vrijwillige bijdrage en verplichte kosten

Bij Het Rhedens De Tender vragen we geen vrijwillige bijdrage meer van de ouders. De kosten voor schoolreisjes, schoolfeesten, verzekeringen, kluisjes en kopieën begroten we uit de algemene middelen. Voor sommige activiteiten ‘sparen’ de leerlingen. Dit stimuleren we door bijvoorbeeld de verkoop van producten die de leerlingen hebben gemaakt.

De huur van de Chromebook en de aanschaf van verplichte werkkleding en -schoenen (i.v.m. veiligheid) komen wel voor rekening van de ouders. De bedragen hiervan worden tijdig met ouders gecommuniceerd.

Project ESF

voor eerlijke kansen

Praktijkschool Het Rhedens De Tender neemt deel aan het project ESF 2022-2027. Het ESF (Europees Sociaal Fonds) is een Europees initiatief om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. Een deel van het ESF-geld gaat naar leerlingen van het praktijkonderwijs. Ze krijgen hiermee ook extra ondersteuning bij het behalen van landelijk erkende, branchegerichte certificaten en bij het vinden van een baan.

445A7661