Werken bij Het RhedensVacatures
`
HomeVacaturesToezichthoudend bestuurslid

Toezichthoudend bestuurslid

Met ingang van: 1 januari 2022

Welkom bij Het Rhedens

Wie zijn wij

Stichting Het Rhedens is het bevoegd gezag van drie locaties/scholen: Het Rhedens Dieren, Het Rhedens Rozendaal en Het Rhedens De Tender - die organisatorisch zoveel mogelijk als zelfstandige eenheden worden beschouwd. Het Rhedens Rozendaal is een kleinschalig lyceum dat havo, atheneum en gymnasium aanbiedt. Het Rhedens Dieren is een brede school die vmbo, havo en atheneum aanbiedt. Het Rhedens De Tender is een praktijkschool. Het Rhedens is een ‘algemeen bijzondere’ school; voor iedereen, voor alle geloven en andere levensovertuigingen. Alle drie de locaties zijn gevestigd in moderne gebouwen.

De stichtingsstatuten van Het Rhedens zijn gebaseerd op het Raad van Beheermodel. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur heeft de functie van toezichthouder, waarbij veel bestuurlijke bevoegdheden zijn gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de algemeen directeur-bestuurder en is dus eenhoofdig. Om die reden, en om het bovenschoolse (bestuurs)beleid steeds te laten voeden vanuit de praktijk, overleggen de locatiedirecteuren en de directeur bedrijfsvoering samen met de algemeen directeur-bestuurder tweewekelijks in het directieberaad, dat als belangrijke taak heeft de algemeen directeur-bestuurder te adviseren over bovenschoolse aangelegenheden. Een lid van het directeurenoverleg kan een bovenschools (strategisch) onderwerp toebedeeld krijgen: op dat terrein neemt hij of zij initiatieven en voor dat terrein voelt hij of zij zich verantwoordelijk. Naast het directieberaad overlegt de algemeen directeur tweewekelijks met de locatiedirecteuren en directeur bedrijfsvoering afzonderlijk over de gang van zaken op de locaties of met betrekking tot de bedrijfsvoering van Het Rhedens.

De eenheid van organisatie is de locatie. Een locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal zijn onderverdeeld in kleinere teams. Het onderwijs is leidend voor de indeling. De medewerkers in de teams worden aangestuurd door een afdelingsleider. Elke locatie heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad. De medezeggenschapsraden van de drie locaties vormen tezamen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Een bestuursbureau ondersteunt de algemeen directeur-bestuurder en de locatiedirecteuren. Daarnaast biedt het op een aantal gebieden ook service aan de locaties. De directeur bedrijfsvoering stuurt de medewerkers van het bestuursbureau aan.

Ambities

We zien het als onze opdracht om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Onderwijs staat in het hart van de samenleving, maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct en indirect gevolgen voor het onderwijs. In een wereld die steeds verandert en nieuwe eisen stelt, kan het onderwijs altijd beter. Met ons strategisch beleidsplan leggen we onze ambities voor de komend jaren vast, en met het bestuursverslag en de jaarstukken leggen we verantwoording af over onze resultaten. De komende maanden wordt het huidige strategisch beleidsplan geactualiseerd.

Het Rhedens is financieel gezond. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om de ambities een extra impuls te geven. Verder streeft Het Rhedens naar een 'beleidsrijke' begroting, waaruit duidelijk blijkt welke beleidskeuzes zijn gemaakt en welke financiële consequenties deze keuzes hebben. Het strategisch beleidsplan is daarbij leidend. Nagestreefd wordt dat de kosten voor overhead relatief laag zijn met als doel meer in het primaire proces te investeren. In de jaarbegroting wordt ook ruimte ingebouwd voor speerpunten en onderwijsontwikkeling.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van Het Rhedens, waarop onder andere het Strategisch Beleidsplan 2017-2021 en de jaarrekening 2020 staan.

Functieomschrijving

Wie zoeken wij

Door het vertrek van een van de leden van het algemeen bestuur ontstaat per 1 januari 2022 de vacature toezichthoudend bestuurder.

Het bestuursmodel van Het Rhedens gaat, zoals vermeld, uit van een scheiding tussen een dagelijks bestuur (DB) en een toezichthoudend bestuur (algemeen bestuur/AB). Het AB heeft als zodanig geen directe bemoeienis met de afzonderlijke locaties en hun directeuren. Het AB toetst bij uitstek op de samenhang, volledigheid en integraliteit van plannen en activiteiten van Het Rhedens en adviseert het DB op belangrijke en complexe zaken. Een belangrijke rol van het AB is dat zij de verankering vormt van Het Rhedens in haar maatschappelijke omgeving, en een rol heeft in de maatschappelijke verantwoording van Het Rhedens. Van AB-leden wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn, binding hebben met de regio en op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen die Het Rhedens kunnen raken.

De afbakening van taken, verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen AB en DB zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en nader uitgewerkt in reglementen. De afbakening tussen algemeen directeur (DB) en locatiedirecteuren wordt in een managementstatuut verwoord. Een belangrijk principe bij het toedelen van taken en verantwoordelijkheden is dat doen, denken en beslissen niet ontkoppeld worden, en dat de ruimte om te beslissen niet voorbehouden is aan bestuur en leidinggevenden.

Leden van het AB worden benoemd voor een termijn van vier jaar (maximaal twee termijnen) en het AB hanteert een rooster van aftreden. Binnen en door het AB is een remuneratiecommissie samengesteld bestaande uit twee leden van het AB. Daarnaast is er een auditcommissie bestaande uit twee AB-leden. Het AB-lid dat als aandachtsgebied financiën heeft, is voorzitter van deze commissie.

Het AB vergadert zes keer per jaar. Op de agenda staat onderwijs(kwaliteit) centraal. Twee keer per jaar is er overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad . Daarnaast bezoekt het AB ook de locaties. De organisatie van dergelijke bezoeken ligt bij de locaties zelf.

Samenwerking

Bij het AB staan deskundigheid en professionaliteit voorop. De leden van het AB zijn (ook) zelfkritisch en houden jaarlijks een zelfevaluatie met input van de algemeen directeur-bestuurder. Leden van het AB houden zichzelf scherp op de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen AB en DB en spreken elkaar daar op aan. De sfeer binnen het AB is harmonieus en nodigt uit om vrijuit te spreken en van mening te verschillen. Ook de relatie met de algemeen directeur-bestuurder is goed.

Functie-eisen

​​​​Functie eisen

Als toezichthoudend bestuurder beschik je aantoonbaar over deskundigheid op het terrein van jeugd/onderwijs in relatie met ontwikkelingsgericht werken. Bij voorkeur heb je ervaring als bestuurder of toezichthouder. Daarnaast is een recente Verklaring Omtrent Gedrag een vereiste.

Jouw ervaringen, kwaliteiten en competenties:

  • onderschrijven van de filosofie van toezicht op afstand en beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand (rolvast);
  • (strategische) bestuurlijke kwaliteiten;
  • deskundig en betrokken;
  • werkervaring op het gebied van jeugd en/of onderwijs;
  • kennis van en binding met de regio, bij voorkeur woonachtig in de regio;
  • banden met het bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke instelling;
  • goed, relevant netwerk;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en een kritisch zelfreflecterend vermogen;
  • géén mogelijke conflicterende functies vervullend; met name het in dienst zijn van of een functie vervullend bij regionale (semi-)overheid en/of belangenbehartigende instanties;
  • analytisch vermogen.

Verbondenheid met Het Rhedens en de regio is een pré.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij in principe bereid zijn hun zittingstermijn in het AB uit te dienen. De vacatie- en onkostenvergoeding bedraagt € 1.000,- per jaar, exclusief reiskosten.

Sollicitatieprocedure

Spreekt deze vacature je aan en herken jij jezelf in dit profiel? Dan zien wij je reactie graag uiterlijk zondag 21 november 2021 tegemoet.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op vrijdag 10 december 2021, vanaf 13.00 uur; een eventuele tweede ronde selectiegesprekken vindt plaats op donderdag 16 december 2021, vanaf 16.00 uur.

Meer informatie over de vacature? Neem dan gerust contact op met mevrouw Petra van Wingerden, voorzitter Algemeen Bestuur van Stichting Het Rhedens, via winge559@planet.nl of telefonisch via 06-10557520 (op werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur).

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met mevrouw Marieke Kalisvaart, P&O adviseur, via kav@hetrhedens.nl.

Voor de verwerking van sollicitaties maken wij gebruik van Meesterbaan. Als je hier klikt, word je direct doorgelinkt naar deze vacature op de website van Meesterbaan.

Vacatures
vacatures

Hartelijk dank voor uw interesse in Het Rhedens. Op deze pagina vindt u per locatie een overzicht van onze vacatures.

Meesterbaan
Voor de verwerking van sollicitaties maken wij gebruik van Meesterbaan. Als u binnen de vacature van uw interesse op de link klikt, wordt u direct doorgelinkt naar onze vacatures op de website van Meesterbaan.
Staat er op dit moment geen passend aanbod voor u tussen? Wij zijn altijd geïnteresseerd in gemotiveerd en goed opgeleid personeel dus stuur ons gerust een open sollicitatie via het online invulformulier.

Trainee in het onderwijs
Op Het Rhedens is het mogelijk om via Stichting Trainees in onderwijs een tweejarig traineeship te volgen, waarbij u zich ontwikkelt op professioneel en persoonlijk vlak. Interesse in het volgen van het traineeship op Het Rhedens? Neem dan contact met ons op of kijk hier voor meer informatie.

Uiteraard worden de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden verstrekt.

195